Όροι Χρήσης και Πολιτική Απορρήτου

OΡΟΙ ΧΡHΣΗΣ

Ο παρόν διαδικτυακός τόπος είναι διαθέσιμος από την εταιρία NIKOU G. A.E LOGISTICS (ΑΦΜ: 997282520, Γ.Ε.ΜΗ.: 130496226000). Η πρόσβαση και η περιήγηση στην ιστοσελίδα είναι δωρεάν για το χρήστη και υπόκειται στους κατωτέρω όρους χρήσης. Παρακαλούμε να διαβάσετε, να μελετήσετε και να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης πριν από την περιήγησή σας στην ιστοσελίδα μας. Αν για οποιοδήποτε λόγο δεν αποδέχεστε τους όρους αυτούς παρακαλούμε να αποχωρήσετε από αυτόν το δικτυακό τόπο.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚH ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚH ΙΔΙΟΚΤΗΣIΑ

Σύμφωνα με τους ισχύοντες στην Ελλάδα νόμους (Ν. 2121/1993, Ν.4679/2020) και τις διεθνείς συμβάσεις, όλο το περιεχόμενο του ιστότοπου μας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας που φέρει διακριτικό τίτλο « NIKOU G. A.E », ή και προστατευμένη πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία τρίτων την οποία χρησιμοποιούμε έχοντας λάβει τη σχετική άδεια χρήσης ή και δικαιώματα βάσης δεδομένων.
Η χρήση των ανωτέρω στοιχείων στην ιστοσελίδα μας προορίζεται αυστηρά για προσωπική χρήση του χρήστη και δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση άδεια μεταπώλησης, δημοσίευσης με κάθε τρόπο ή οποιασδήποτε εμπορικής χρήσης ή άδεια λήψης του περιεχομένου και του κώδικά του συνολικά ή τμηματικά. Τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, επωνυμίες, διακριτικοί τίτλοι που εμφανίζονται παραμένουν προστατευμένη αποκλειστική ιδιοκτησία της επιχείρησής μας.
Απαγορεύεται και είναι παράνομη η χωρίς προηγούμενη άδεια από την επιχείρησή μας αναπαραγωγή τμήματος ή του συνόλου του περιεχομένου, η ανακοίνωση, κοινοποίηση, δημοσίευση, μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση με οποιοδήποτε τρόπο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς και για αυτήν προβλέπονται οι αστικές, ποινικές και διοικητικές κυρώσεις του Ν. 2121/1993.

ΕΥΘΥΝΗ

Η περιήγηση στο διαδικτυακό τόπο και η χρήση των στοιχείων και πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν γίνεται αποκλειστικά με ευθύνη του χρήστη. Έχει δοθεί μεγάλη προσοχή στην ακρίβεια των πληροφοριών που παρουσιάζονται στον διαδικτυακό αυτό τόπο. Εντούτοις, η NIKOU G. A.E LOGISTICS δεν παρέχει καμία εγγύηση ότι ο διαδικτυακός αυτός τόπος είναι χωρίς παραλείψεις, σφάλματα, ανακρίβειες ή τυπογραφικά λάθη και ότι οι ενημερωτικές πληροφορίες που παρέχονται πληρούν τις απαιτήσεις του χρήστη. Οποιοδήποτε υλικό, πληροφορίες, συμβουλές και απόψεις που λαμβάνονται ή αλλιώς αποκτώνται από τον διαδικτυακό τόπο δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως βάση για τη λήψη προσωπικών, νομικών, οικονομικών ή άλλου τύπου αποφάσεων. Σε κάθε περίπτωση απαιτείται η συμβουλή ενός κατάλληλου επαγγελματία.
Οι πληροφορίες και τα στοιχεία που περιέχονται σε αυτό τον διαδικτυακό τόπο έχουν καθαρά συμβουλευτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η NIKOU G. A.E LOGISTICS δεν δεσμεύεται ότι το περιεχόμενο θα είναι πάντα ακριβές, ενημερωμένο και πλήρες. Οποιοιδήποτε εθνικοί ή τοπικοί περιορισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη με την ευθύνη να καταβάλει αποκλειστικά από τον χρήστη. Τόσο η NIKOU G. A.E LOGISTICS όσο και οι εργαζόμενοι της, οι αντιπρόσωποι της και οποιασδήποτε τρίτος εμπλέκεται στην δημιουργία αυτού του δικτυακού τόπου δεν φέρουν, σε καμία περίπτωση, ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή βλάβη, ούτε για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, επακόλουθες ή υποδειγματικές ζημίες οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένης και της ηθικής βλάβης που προκύπτουν ή ενδεχομένως να προκύψουν από τη χρήση του διαδικτυακού αυτού τόπου.

ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που αποστέλλονται από την εταιρία μας είναι εμπιστευτικό και η χρήση και επεξεργασία του επιτρέπεται μόνον από τον παραλήπτη για τον οποίο προορίζεται.
Εάν λάβετε από εμάς οποιοδήποτε μήνυμα από λάθος και δεν είστε ο παραλήπτης για τον οποίο προορίζεται, σας ενημερώνουμε πως δεν εξουσιοδοτείστε στην αποκάλυψη, αναπαραγωγή, διανομή ή σε κάθε άλλης μορφής χρήση του περιεχομένου του παρόντος μηνύματος, καθώς και στη διατήρηση και εν γένει επεξεργασία αυτού ή των συνημμένων του. Παρακαλείσθε ακολούθως να ενημερώσετε την επιχείρησή μας για το μήνυμα που λάβατε στην ηλεκτρονική διεύθυνση nikougiorgos001@yahoo.gr καθώς και στη συνέχεια να διαγράψετε το μήνυμα από το σύστημά σας. Οι επικοινωνίες μέσω του διαδικτύου δεν είναι ασφαλείς και επομένως η εταιρία NIKOU G. A.E LOGISTICS δεν αποδέχεται οποιαδήποτε ευθύνη για το περιεχόμενο των μηνυμάτων και για οποιαδήποτε τυχόν ζημιά προκληθεί από κακόβουλο λογισμικό που είναι δυνατόν να εισαγάγει οποιοσδήποτε τρίτος σε αυτά.
Γνώμες, απόψεις ή προτάσεις που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα αντιπροσωπεύουν τον αποστολέα του μηνύματος και δεν συνεπάγεται πως αντιπροσωπεύουν απαραίτητα τις θέσεις της NIKOU G. A.E LOGISTICS, εκτός εάν αυτά προέρχονται επιβεβαιωμένα από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτής, υπογράφονται ψηφιακά και έγκυρα και πάντοτε εφόσον η σχετική δέσμευση δηλώνεται ρητά .

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Η επιχείρησή μας NIKOU G. A.E LOGISTICS είναι πλήρως συμμορφωμένη με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (εφεξής GDPR) 2016/679 και τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού νόμου (N. 4624/2019), θέτοντας ως προτεραιότητα την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει και επεξεργάζεται στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της. Η επιχείρησή μας δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά κατά τρόπο σύννομο με την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Με την παρούσα πολιτική σας ενημερώνουμε για τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε μέσω της ιστοσελίδας μας ή στο πλαίσιο της συνεργασίας μας, τους σκοπούς αυτής της επεξεργασίας και τα δικαιώματά σας. Η παρούσα πολιτική ενδέχεται να μεταβληθεί ανάλογα με τις τροποποιήσεις της νομοθεσίας ή με αλλαγές στις πρακτικές απορρήτου της επιχείρησής μας. Η NIKOU G. A.E LOGISTICS διατηρεί το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιεί ή να ενημερώνει αυτούς τους όρους χρήσης χωρίς προειδοποίηση, αναρτώντας τις αλλαγές στην παρούσα ιστοσελίδα. Ο χρήστης οφείλει να ελέγχει τακτικά αυτούς τους όρους για τυχόν αλλαγές.
Προς διευκόλυνσή σας ενδεέχεται να παρέχουμε συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων- συνεργατών μας, στις οποίες όμως δεν ισχύει η παρούσα πολιτική της επιχείρησής μας, αλλά οι πολιτικές προστασίας των ιστοσελίδων αυτών και συνεπώς η NIKOU G. A.E LOGISTICS δε φέρει ευθύνη για το περιεχόμενο και την ασφάλειά τους. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν απευθύνεται σε παιδιά κάτω των 15 ετών και για το λόγο αυτό δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε δεδομένα προσώπων κάτω του ανωτέρω ηλικιακού ορίου.

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Στα πλαίσια της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων ο υπεύθυνος επεξεργασίας είναι η επιχείρησή μας: NIKOU G. A.E LOGISTICS
Για οποιοδήποτε ζήτημα σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών σας δεδομένων, συμπεριλαμβανομένης της άσκησης των δικαιωμάτων σας μπορείτε να έρθετε σε επαφή με τους Υπευθύνους Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της επιχείρησής μας, Μαργαρίτα Ακριτίδου, margaritakritidoulaw@gmail.com τηλ. Επικ. 6970054524 και Ανθή Ακριτίδου, anthi.akritidou@outlook..com, 6970847661.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥΣ

Όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας https://www.nikoufruits.com συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε την διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου σας (διεύθυνση IP) και την κίνησή σας στον ιστότοπό μας. Σκοπός της επεξεργασίας αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι η καταγραφή της χρήσης του ιστότοπού μας για την βελτίωση και προστασία του. Η νομική βάση για την επεξεργασία αυτών των προσωπικών δεδομένων σας είναι το έννομο συμφέρον μας να διαφυλάξουμε την απρόσκοπτη λειτουργία του ιστότοπού μας και να τον διαχειριστούμε κατά τον βέλτιστο τρόπο. Θα διατηρήσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα σας για διάστημα 6 μηνών από την τελευταία είσοδό σας στον ιστότοπό μας και στη συνέχεια θα τα διαγράψουμε.
Μέσω του ιστοτόπου μας μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας μέσα από το χωρίο «Επικοινωνία» καταθέτοντας το αίτημά σας. Η επιχείρησή μας σας ζητά τη γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών σας στοιχείων για την επικοινωνία αυτή και ειδικότερα το ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο και email σας προκειμένου να είμαστε σε θέση να απαντήσουμε στο αίτημά σας. Ως νομική βάση για τη συλλογή και χρήση των ανωτέρω στοιχείων σας στα πλαίσια της επικοινωνίας μας αποτελεί το έννομο συμφέρον μας να ασκήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την δραστηριότητά μας, επιδιώκοντας τη συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών και προϊόντων μας και την εξυπηρέτηση σας. Στα πλαίσια της συνεργασίας μας με πελάτες, προμηθευτές και του δικτύου διανομέων μας, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα που είναι αναγκαία για την σύναψη σύμβασης, για τη συμμόρφωση με έννομες υποχρεώσεις και για την επιδίωξη των έννομων συμφερόντων μας. Τα προσωπικά σας δεδομένα δύναται να γνωστοποιούνται στις συνεργαζόμενες με την επιχείρησή μας επιχειρήσεις (εταιρίες διανομής), με σκοπό την υποστήριξη και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης σας μαζί μας, αλλά πάντοτε υπό προϋποθέσεις ότι τα προσωπικά σας στοιχεία δεν υφίστανται οποιασδήποτε μορφής παράνομη επεξεργασία. Εφόσον απαιτηθεί, στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε παρέχουμε αυστηρώς και μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την εκτέλεση των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους και για την επίτευξη των σκοπών που καθορίζουμε συμβατικά μαζί τους. Εάν η συνεργασία μας με τις ανωτέρω επιχειρήσεις παύσει, τότε όλα τα δεδομένα που κατέχουν θα διαγραφούν ή θα καταστούν ανώνυμα.
Για την επικοινωνία μας εν όψει σύναψης σύμβασης ή κατόπιν σύναψης σύμβασης συλλέγουμε ως δεδομένα το ονοματεπώνυμό σας, την εταιρεία για την οποία εργάζεστε (εάν πρόκειται για νομικό πρόσωπο) και τη θέση εργασίας σας σε αυτή, το κινητό ή σταθερό τηλέφωνο, την πλήρη διεύθυνσή σας και την ηλεκτρονική σας διεύθυνση. Η συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων αυτών είναι απαραίτητη στα πλαίσια της συναλλακτικής μας σχέσης για την αποστολή προσφορών και την σύναψη συμβάσεων (συμβατικές υποχρεώσεις) και ως νομική βάση τίθεται η εκτέλεση της συμβατικής μας σχέση.
Για σκοπούς οικονομικής και λογιστικής διαχείρισης συλλέγουμε επίσης τα ακόλουθα δεδομένα, ονοματεπώνυμό, ημερομηνία γέννησής, ιθαγένεια, Α.Δ.Τ., Α.Φ.Μ και αρμόδια Δ.Ο.Υ για την τήρηση αρχείου συναλλαγών, αγορών και πιστωτικών υπολοίπων. Ως νομική βάση για την παραπάνω συλλογή και επεξεργασία τίθεται η συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση, δηλαδή η τήρηση φορολογικών ή άλλων νομικών υποχρεώσεων. Η τήρηση και επεξεργασία του των αρχείων συναλλαγών, αγορών και υπολοίπων γίνεται για σκοπούς οικονομικής διαχείρισης (έννομα συμφέροντα).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η διάρκεια αποθήκευσης των δεδομένων διαφέρει αναλόγως του σκοπού και της βάσης επεξεργασίας των δεδομένων ως εξής:
-Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως συμμόρφωση με έννομη υποχρέωση του υπευθύνου επεξεργας από διατάξεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα επιβάλλουν οι οικείες διατάξεις.
-Όταν η επεξεργασία γίνεται στα πλαίσια εκτέλεσης σύμβασης, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της σύμβασης και για τη θεμελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νομικών αξιώσεων με βάση τη σύμβαση. -Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση την επιδίωξη έννομων συμφερόντων της επιχείρησής μας, τα προσωπικά δεδομένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστημα κρίνει η NIKOU G. A.E LOGISTICS ότι θεωρούνται απαραίτητα. Ειδικότερα, στην περίπτωση επεξεργασίας δεδομένων στα πλαίσια επικοινωνίας, θα διατηρήσουμε αυτά τα δεδομένα σας για διάστημα 6 μηνών από την ημερομηνία αποστολής της φόρμας επικοινωνίας ή του ηλεκτρονικού μηνύματός σας και στη συνέχεια θα τα διαγράψουμε.
– Όταν η επεξεργασία εκτελείται με βάση χορηγηθείσα συκατάθεση του υποκειμένου, τα προσωπικά δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση της συγκατάθεσης. Η ανάκληση της συγκατάθεσής δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση κατά το χρονικό διάστημα πριν την ανάκλησή της.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΑΣ

Λαμβάνουμε όλα τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, τη διασφάλιση του απορρήτου της επεξεργασίας τους και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση και κάθε άλλης μορφής αθέμιτη επεξεργασία. Ωστόσο, η εταιρεία μας δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στον ιστότοπό της, καθώς η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν μπορεί να είναι ποτέ απόλυτα ασφαλής. Η χρήση των παραπάνω προσωπικών δεδομένων γίνεται από το αρμόδιο προσωπικό της NIKOU G. A.E LOGISTICS και μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται για κάθε κατηγορία δεδομένων ως ανωτέρω. Η επιχείρησή μας δεν αποκαλύπτει, δεν δημοσιοποιεί, δεν πωλεί ούτε και ανταλλάσσει τα προσωπικά στοιχεία και τις πληροφορίες που μας έχετε γνωστοποιήσει, παρά μόνο στις απαραίτητες υπηρεσίες, παρόχους ή συνεργάτες μας που επιλέγουμε για την υποστήριξη των λειτουργιών μας

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ/ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Ο χρήστης της ιστοσελίδας μας διατηρεί τα παρακάτω δικαιώματα:
Δικαίωμα Ενημέρωσης: Να αιτηθεί γραπτώς να ενημερωθεί για τους λόγους και τις ακριβείς διαδικασίες που ακολουθεί η επιχείρησή μας για την επεξεργασία/διανομή/χρήση των προσωπικών του δεδομένων και τα στοιχεία του υπευθύνου επεξεργασίας εντός της εταιρείας.
Δικαίωμα πρόσβασης: Να λάβει ενημέρωση για την επεξεργασία ή μη των προσωπικών του δεδομένων και να λάβει πρόσβαση σε αυτά που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας.
Δικαίωμα Περιορισμού της Επεξεργασίας: Να αιτηθεί τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών του δεδομένων.
Δικαίωμα Εναντίωσης: Να εναντιωθεί στην επεξεργασία των προσωπικών του δεδομένων.
Δικαίωμα Διόρθωσης: Να αιτηθεί τη διόρθωση των προσωπικών του δεδομένων που αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.
Δικαίωμα Διαγραφής: Να αιτηθεί την πλήρη, άμεση και αμετάκλητη διαγραφής των δεδομένων του, εφόσον τούτο επιτρέπεται από το σκοπό επεξεργασίας τους.
Δικαίωμα στη Φορητότητα των Δεδομένων: Να αιτηθεί γραπτώς από την επιχείρησή μας να του χορηγήσει σε ηλεκτρονική μορφή όλα τα προσωπικά δεδομένα που διατηρεί στη βάση δεδομένων της ή σε άλλες μορφές αρχείων.
Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας: Να άρει τη συναίνεση που έχει χορηγήσει στην επιχείρησή μας, εγγράφως, για επεξεργασία ή χρήση των προσωπικών του δεδομένων, όταν αυτά έχουν ως βάση επεξεργασίας τη συγκατάθεσή του.
Δικαίωμα κατά της αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων: Να μην υποβληθεί σε απόφαση που βασίζεται αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, συμπεριλαμβανομένης της κατάρτισης προφίλ. Σε περίπτωση που επιθυμείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για την άσκηση κάποιου εκ των ανωτέρω δικαιωμάτων σας, η επικοινωνία αυτή πρέπει να γίνεται με τους υπευθύνους προστασίας στα emails margaritakritidoulaw@gmail.com και anthi.akritidou@outlook.com. Εφόσον δεν ικανοποιήσουμε κάποιο αίτημά σας, έχετε δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

Αυτοί οι όροι χρήσης διέπονται και ερμηνεύονται από το ελληνικό δίκαιο. Αρμόδια για την επίλυση διαφορών ή την διευθέτηση διαφωνιών που ενδεχομένως να προκύψουν θα είναι τα δικαστήρια της Νάουσας και Βέροιας Ημαθίας.

Scroll to Top